Các loại giấy phép

Các loại giấy phép

09:07 - 28/05/2020

GMP  Good Manufacturing Practices

Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt

ISO 22000 Food Safety management systems

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Uỷ quyền phân phối độc quyền

 tại Việt Nam

 

CERTIFICATE OF FREE SALE

DẤU CÔNG CHỨNG CFS TẠI

 BỘ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN


GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NHẬT

CÔNG BỐ SẢN PHẨM CỦA BỘ Y TẾ